ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลกศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง