ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลกศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

เก็บเกี่ยวพืชผล จากพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โมเดล ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ไปร่วมวางจำหน่ายผลิตผล ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

25 พฤศจิกายน 2565 /

21:56 น.