รคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดตาก

วันที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลา 08.30 – 12.00 น.

นายสรสาสน์ สีเพ็ง
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564
เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดตาก
ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings)
พร้อมด้วยนายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
และนายภูไท ศรีเสน
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เลขานุการคณะกรรมการฯ
ณ ห้องประชุมศรีชินราช อาคารอำนวยการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โดยคณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน
และติดตามในเชิงลึกจากตำบลสารสนเทศเป้าหมายจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1. ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
2. ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ซึ่งการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการส่งเสริมให้ตำบลนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในโอกาสนี้คณะกรรมการได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนให้กำลังใจแก่คณะทำงานสารสนเทศตำบลต้นแบบ

(Visited 1 times, 1 visits today)