ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2566

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2566
จึงมอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ศรีมลคง
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่17
เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เขตตรวจราชการที่ 17
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และ อุตรดิตถ์)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน
แก่หน่วยตรวจรับจากผู้บริหารกรม และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบไปด้วย

วันที่ 6 ธันวาคม 2565
1.การบรรยาย “แนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”
2.การบรรยาย “การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566 ของกรมการพัฒนาชุมชน”
3.การบรรยาย “การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมสำคัญ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน”
4.การบรรยาย “แนวทางการดำเนินงานกองทุนชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566”

วันที่ 7 ธันวาคม 2565
1.การบรรยาย “สะท้อนการตรวจราชการของพื้นที่ในรอบปีที่ผ่านมา”
2.การจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้หลัก งาน งบ ระบบ คน (ไตรมาส 1 – 4)
3.นำเสนอผลการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้หลัก งาน งบ ระบบ คน (ไตรมาส 1 – 4)
ดำเนินการ ณ อาคารหอประชุมสิริสองแคว ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

“ก้าวต่อไป ก้าวไปด้วยกัน”

(Visited 1 times, 1 visits today)