ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565 เขตตรวจราชการที่ 17

💠ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565 เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์)
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมศรีชินราช
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

💠วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาพัฒนาชุมชน (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565 เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์)โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานประเด็นตรวจราชการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประชุม ตลอดจนพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (พัฒนากร) เข้าร่วมรับฟังการประชุม โดยมีประเด็นการประชุม และข้อเน้นย้ำ ดังต่อไปนี้
1.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565
3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5.การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนแบบพุ่งเป้าในระดับพื้นที่
6. ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
7. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นเน้นย้ำการปฏิบัติงาน เดือนมีนาคม 2565 ที่สำคัญ ดังนี้
1. การดำเนินงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
2. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
3. การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ ต่ำกว่าเณฑ์ จปฐ.
4. การประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี 2565
5. การส่งเสริมและการใช้ประโยชน์จาก Plat form “Click ชุมชน”อย่างต่อเนื่อง

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565 เขตตรวจราชการที่ 17 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมและชี้แจงตัวชี้วัด นโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน ชี้แจงรายละเอียด/การรวบรวมผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565
2. นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ชี้แจงประเด็นตัวชี้วัดโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นายวีระพล ปักคำไทย ผอ.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชี้แจงประเด็นตัวชี้วัดการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ทังนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายสามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
💠ในการนี้ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ได้ให้ข้อเสนอแนะ/คประเด็นเน้นย้ำในเรื่องของการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และการบันทึกข้อมูลในระบบ BPM ให้แล้วเสร็จ รวมถึงการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และ การคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 จากนั้นได้สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565 โดยมีพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานประเด็นตรวจราชการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประชุม ตลอดจนพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (พัฒนากร) เข้าร่วมประชุม หารือ แลกเปลี่ยน และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)