“นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ (ขยายผล 8 อำเภอ) จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลกร่วมใจ
“ปลุก” พลังความคิด
“ปรับ” วิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
“เปลี่ยน”เมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs)
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ
(ขยายผล 8 อำเภอ) จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 80 คน
กระบวนการในการฝึกอบรมประกอบด้วยเนื้อหาหลักดังนี้
– กระบวน/ ตัวอย่าง การสร้างกลไกขับเคลื่อนระดับพื้นที่
– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการวางแผนชุมชนอย่างส่วนร่วม ด้วยกระบวนการ AIC
– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
– เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างรูปธรรมความสำเร็จในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ
– ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี”
– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสาภัยพิบัติ หาอยู่ หากิน”
– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ พัฒนา 3 ขุมพลัง “พลังกาย พลังปัญญา พลังใจ”
โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 13 ก.ย.65
พิธีจิตอาสา
โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานในพิธี
พิธีปิดการฝึกโครงการอบรมฯ
โดยนายพยนต์ อัศวพิชยนต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานในพิธีปิด
ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2565
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)