ติดตามการประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 2 ประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

@ศพช.พิษณุโลก
1 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น.
นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
และคณะฯ ติดตามการประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 2 ประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำหรับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย
– Top Training
– Talen Trainer
– Better Touchpoint
โดยมี นายเดือน นวลจีน
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ
และเข้าร่วมรับการประเมิน
โดยหัวหน้าแต่ละกลุ่มงานฯ นำเสนอผลงานตามมาตรฐานด้านต่างๆ ในภาพรวม
และนักทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการนำเสนอผลงานรายบุคคล
จากนั้นนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
และคณะฯ ได้เสนอแนะให้ข้อคิดของการดำเนินในมิติต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการทำงาน
ด้านวิชาการอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ และถูกต้องตามระเบียบราชการและข้อกฎหมาย
ณ หอประชุมสิริสองแคว
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)