“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” จุด Kick off ระดับจังหวัด

เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น.
นายสรสาสน์ สีเพ็ง
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานกิจกรรม
“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” จุด Kick off ระดับจังหวัด
ในแปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย จิตอาสาครัวเรือนต้นแบบ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัด/อำเภอ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
– การลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
– กิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง
ห่มดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
– ปลูกหญ้าแฝก, ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 2,500 ตัว ปลานิล จำนวน 2,500 ตัว

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดพิษณุโลก

 

(Visited 1 times, 1 visits today)