คัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ระดับเขตตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 

10 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

นายสรสาสน์ สีเพ็ง

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ดำเนินการคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับเขตตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564

เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings)

 

พร้อมด้วยนายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น

และนายภูไท ศรีเสน

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เลขานุการคณะกรรมการฯ

ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) อาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลกอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

โดยคณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและติดตามในเชิงลึกจากตำบลสารสนเทศเป้าหมายจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

 

1. ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2. ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

3. ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ซึ่งการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการส่งเสริมให้ตำบลนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในโอกาสนี้คณะกรรมการได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนให้กำลังใจแก่คณะทำงานสารสนเทศตำบลต้นแบบ

(Visited 1 times, 1 visits today)