คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดเพชรบูรณ์

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดเพชรบูรณ์
พร้อมด้วยนายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
และนายภูไท ศรีเสน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการคณะกรรมการฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ชั้น 3)
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งสิ้น 2 ประเภท ประกอบด้วย

1️⃣ ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก
2️⃣ ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางเตือนใจ พิมพ์มะมุก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ในการนี้นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ ❤️

(Visited 1 times, 1 visits today)