รคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดตาก

11 สิงหาคม 2564 /

14:01 น.