นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ

07 สิงหาคม 2565 /

18:00 น.

ติดตามการประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 2 ประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

02 มิถุนายน 2565 /

11:01 น.

รคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดตาก

11 สิงหาคม 2564 /

14:01 น.