เมนูอาชีพ “หมูสวรรค์” ทานแล้วเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ วิทยากรโดย นายอุดร ตรีณาวงษ์ (อุดร)

Youtube live
รับชมไปพร้อมๆ กัน
โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 10 มี.ค. 65 พบกับ เมนูอาชีพ “หมูสวรรค์”
ทานแล้วเหมือนได้ขึ้นสวรรค์
วิทยากรโดย นายอุดร ตรีณาวงษ์ (อุดร)

(Visited 1 times, 1 visits today)