เมนูอาชีพ “การทำไข่เค็มสมุนไพร” โดยวิทยากร นางปรมาภรณ์ จ่างเทียน (จิต)

Youtube live
รับชมไปพร้อมๆ กันกับ
โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 25 ก.พ. 65 พบกับ เมนูอาชีพ “การทำไข่เค็มสมุนไพร”
โดยวิทยากร นางปรมาภรณ์ จ่างเทียน (จิต)

(Visited 1 times, 1 visits today)