เมนูอาชีพ “กล้วยแผ่นม้วน งาขี้ม่อน” โดยวิทยากร นางจิดาภา อยู่เจริญ (ฝน)

Youtube live
รับชมไปพร้อมๆ กันกับ
โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 10 มี.ค. 65 พบกับ เมนูอาชีพ “กล้วยแผ่นม้วน งาขี้ม่อน”
โดยวิทยากร นางจิดาภา อยู่เจริญ (ฝน)

(Visited 1 times, 1 visits today)