รายการอาชีพ “เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง” ครั้งที่ 15, 16

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ดำเนินการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

ครั้งที่ 15 ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 10.30 น.
พบกับ รายการอาชีพ “เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง”
โดย คุณพงษ์ศิริวัฒน์ พิทอง (พงษ์)

ครั้งที่ 16 ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 15.00 น.
พบกับ รายการอาชีพ “เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง”
โดย คุณพงษ์ศิริวัฒน์ พิทอง (พงษ์)

(Visited 1 times, 1 visits today)