รายการอาชีพ “เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่” ครั้งที่ 12, 13, 14

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ดำเนินการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

ครั้งที่ 12 ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 15.00 น.
พบกับ รายการอาชีพ “เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่”
โดย คุณรงค์ลักษณ์ แก้วอ่อน (พี่นุจ) จากนุจรีย์ฟาร์ม

ผู้เข้าฝึกอาชีพเป็นกลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดสุโขทัย
พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ (Youtube live)
เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมรับชมการฝึกอาชีพประชาชนฯ ได้
ท่านที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่

ครั้งที่ 13 ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 10.30 น.
พบกับ รายการอาชีพ “เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่”
โดย คุณรงค์ลักษณ์ แก้วอ่อน (พี่นุจ) จากนุจรีย์ฟาร์ม

ครั้งที่ 14 ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 15.00 น.
พบกับ รายการอาชีพ “เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่”
โดย คุณรงค์ลักษณ์ แก้วอ่อน (พี่นุจ) จากนุจรีย์ฟาร์ม

(Visited 1 times, 1 visits today)