“ปลูกผักแบบอินทรีย์”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ดำเนินการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
ครั้งที่ 11 ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 10.30 น.
พบกับ รายการอาชีพ “ปลูกผักแบบอินทรีย์”
โดย คุณสิริกาญจน์ รุ่งแจ้ง (พี่มิน)
และ คุณสุวิจักษณ์ รุ่งแจ้ง (พี่โก๊ะ)
กลุ่มเป้าหมายจาก จ.ตาก จำนวน 47 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)