“กิจกรรมพุธพัฒนา” และ “กิจกรรม 5 ส.” 4 ม.ค. 66

@ศพช.พิษณุโลก
4 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. -15.30 น.

🗯”กิจกรรมพุธพัฒนา”
และ “กิจกรรม 5 ส.” 💨🤝

นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำเนินการกิจกรรมพุธพัฒนา
5 ส. บริเวณด้านหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณหน้าอาคารหอพัก โดยแบ่งให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ
สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566 กระทรวงมหาดไทย ที่จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 16 ม.ค.66 นี้
และเพื่อปลุกจิตสำนึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในความมีระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม
ให้กิจกรรม 5 ส. เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ให้ศูนย์ฯ พิษณุโลก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน
มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เป็นการกระตุ้นให้มีการทำกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ และจริงจังด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี
และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

“เศรษกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

“ก้าวต่อไป ก้าวไปด้วยกัน”

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#CDD
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#SDGsforAll
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)