ฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (108 อาชีพ) สาธิตการทำน้ำจิ้มหมูกระทะ

@ศพช.พิษณุโลก
28 ธ.ค.65 เวลา 11.00 น.
ฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (108 อาชีพ)
นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
มอบหมายให้นายกฤชทร จงกล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นวิทยากร
ดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (108 อาชีพ)
สาธิตการทำน้ำจิ้มหมูกระทะ
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพประชาชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะใช้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ครัวเรือน ให้ประชาชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
“ก้าวต่อไป ก้าวไปด้วยกัน”
(Visited 1 times, 1 visits today)