“กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุขและความผูกพันในองค์กร” “ส่งท้ายปีเก่า2565 ต้อนรับปีใหม่2566 @ศพช.พิษณุโลก”

@ศพช.พิษณุโลก
28 ธ.ค.65 เวลา 16.30 น.
“กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุขและความผูกพันในองค์กร”
“ส่งท้ายปีเก่า2565 ต้อนรับปีใหม่2566 @ศพช.พิษณุโลก”
นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
และคณะเจ้าหน้าที่
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุขและความผูกพันในองค์กร
เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า2565 ต้อนรับปีใหม่2566
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันด้วยกระบวนการ “จิตปัญญา”
ทำความรู้จัก กระบวนการคิดเป็นกลุ่ม แบ่งกลุ่มเล่นเกมเพื่อรับของรางวัล รับประทานอาหารร่วมกัน และจับสลากของขวัญ เพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร มีความผูกพันพร้อมสนับสนุนภารกิจขององค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายของตนด้วย มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร พร้อมสนับสนุนและสร้างสรรค์องค์กรให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางห้ามมิให้ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ ตามข้อสั่งการและนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทย
“เศรษกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
“ก้าวต่อไป ก้าวไปด้วยกัน”
(Visited 1 times, 1 visits today)