“กิจกรรมพุธพัฒนา” และ “กิจกรรม 5 ส.”

@ศพช.พิษณุโลก
28 ธ.ค. 65

🗯”กิจกรรมพุธพัฒนา”
และ “กิจกรรม 5 ส.” 💨🤝

นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำเนินการกิจกรรมพุธพัฒนา
5 ส. บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมในไตรมาสที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรม 5 ส.เป็นการปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในความมีระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม ให้กิจกรรม 5 ส. เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ให้ศูนย์ฯ พิษณุโลก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
เป็นการกระตุ้นให้มีการทำกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจริงจังด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

“เศรษกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

“ก้าวต่อไป ก้าวไปด้วยกัน”

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#CDD
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#SDGsforAll
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)