โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 1 เพิ่มทักษะการจัดการความรู้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 📢
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก นำโดยนายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ข้าราชการ และพนักงานราชการ จำนวน 5 คน
👍 ได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 1 เพิ่มทักษะการจัดการความรู้
กิจกรรมที่ 1.1 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ และการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลวิจัย ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ✍️
🎊 โดยได้ร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายการสนทนากลุ่ม (focus groups) เพื่อให้ข้อมูลแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ในระดับจังหวัด/อำเภอ และร่วมแสดงบทบาทสมมติจำลองเหตุการณ์การถอดบทเรียน เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่ให้ทุกจังหวัดได้นำไปศึกษาก่อนลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่อไป 🥳
(Visited 1 times, 1 visits today)