เพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” และการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น.
นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” และการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตเศรษฐกิจพอเพียง” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ทั้งนี้ นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายกิติศักดิ์ รุ่งสาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งการประชุมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
(Visited 1 times, 1 visits today)