เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ กิจกรรมที่ 1.2 เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2565 📢
นายประยุกต์ สุดธัญรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ข้าราช และพนักงานราชการ ได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 1 เพิ่มทักษะการจัดการความรู้
กิจกรรมที่ 1.2 เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 🎥🎤
ณ ห้องสำนักงานหอพักสรลวงสองแคว1
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
🥳 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดโดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน), เทคนิคการถอดบทเรียน โดย นายทศพล สมพงษ์ (วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดบทเรียน), การใช้เครื่องมือถอดบทเรียนและศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการอำเภอนำร่องฯ โดย สถาบันการพัฒนาชุมชน, แนวทางการถอดบทเรียนและศึกษาวิจัยโครงการอำเภอนำร่องฯ โดย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล (ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย), นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ (ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง), นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ (ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 👍
(Visited 1 times, 1 visits today)