พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการเป็นผู้ช่วยวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ “ฐานคนรักษ์ป่า” และกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้

@ศพช.พิษณุโลก
23 พ.ย.65
เวลา 09.30 -12.00 น.
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาฯ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการเป็นผู้ช่วยวิทยากรประจำฐานเรียนรู้
“ฐานคนรักษ์ป่า”
ดำเนินกระบวนการโดยนายกิติศักดิ์ รุ่งสาง
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาพื้นที่พิเศษและการจัดการความรู้
โดยมีกิจกรรมดังนี้
– รับอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเป็นวิทยากรประจำฐานและดูแล “ฐานคนรักษ์ป่า” เนื่องจากผู้รับผิดชอบเดิมเกษียณอายุราชการ
– รับอาสาสมัครทีมมดงานเป็นผู้ช่วยวิทยากรประจำฐานและดูแล “ฐานคนรักษ์ป่า”
– กิจกรรมบรรยายความรู้ทางวิชาการ เรื่อง การปลูกป่าตามหลักทฤษฏีใหม่ และตามแนวทางของหลักกสิกรรมธรรมชาติ
– กิจกรรมสำรวจพันธุกรรมพืชและเก็บข้อมูล จำนวน ในบริเวณป่าปกปัก
ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร 10 ไร่ สนองพระราชดำริ
เวลา 13.30 – 16.00 น.
– กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ และสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ปลูกกะหล่ำปลี”
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

“เศรษกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

“ก้าวต่อไป ก้าวไปด้วยกัน”

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#CDD
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#SDGsforAll
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)