จำหน่ายพัสดุ จำนวน 48 รายการ  โดยวิธีขายทอดตลาด

@ศพช.พิษณุโลก

30 ส.ค.64

เวลา 09.00-10.45 น.

 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ จำนวน 48 รายการ

โดยวิธีขายทอดตลาด

ซึ่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมไปถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยมีนายกิติศักดิ์ รุ่งสาง

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประธานกรรมการ

และคณะ ดำเนินการกำกับดูแลการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด ให้เป็นไปตามประกาศขายทอดตลาดของ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

 

ณ อาคารหอประชุมสิริสองแคว

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)