รับการประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1. @ศพช.พิษณุโลก
    26 ส.ค.64 เวลา 13.00-17.00 น.
    รับการประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินการประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ได้แก่
1. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2. นายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. นายชำนาญ วัฒนศิริ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
4. นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

โดยนายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก พร้อมนักทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล
ร่วมรับการประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยนำเสนอมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 มาตรฐาน ดังนี้
1. มาตรฐานการฝึกอบรม (Top Training)
2. มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล (Talent Trainer)
3. มาตรฐานการให้บริการ (Better Touch Point)
4. มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

ณ ห้องประชุมเวียงวังทอง หอประชุมสิริสองแคว
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)