“พุธพัฒนาเยี่ยมบ้าน/พัฒนาโคกหนองนา” ครั้งที่ 8

@ศพช.พิษณุโลก
21 ก.ค.64
เวลา 09.00 -12.00 น.

นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์
ผอ.ศพช.พิษณุโลก
นำข้าราชการ/ พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ
ร่วมกิจกรรม “พุธพัฒนาเยี่ยมบ้าน พัฒนาโคกหนองนา”
โดยสัปดาห์นี้ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี
1.ปรับพื้นที่โคกสูงจุดชมวิว ปลูกดอกไม้
2.ปลูกมัลเบอรี่
3.ปลูกไผ่
ณ บริเวณพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กิจกรรม : สุภาพบุรุษ โคก หนอง นา
ปรับพื้นที่เนินโคก ให้เป็นขั้นบันได สำหรับปลูกดอกไม้ และขุดหลุมเพื่อปลูกมัลเบอรี่และต้นไผ่

กิจกรรม : สุภาพสตรี โคก หนอง นา
คัดแยกกิ่งพันธุ์ เตรียมพันธุ์ไม้ และจัดเตรียมอาหาร

โดยกลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ฯ เป็นผู้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามแผนที่ได้กำหนดไว้
และพร้อมกันรวมพลังสามัคคี ดำเนินกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)