การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

@ ศพช.พิษณุโลก
20 ก.ค.64
เวลา 09.00 – 12.00 น.

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
ประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง
เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ด้วยในปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ได้มีการคืนพื้นบางส่วนและขอรับการจัดสรรพื้นที่เพิ่มจากจังหวัดเป็นจำนวนมาก
ทำให้ต้องมีการพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมเพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด
เพื่อให้การจัดสรรพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

โดยนายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
และนักวิชาการ ที่รับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่ให้บริการ จำนวน 9 จังหวัด ของ ศพช.พิษณุโลก

จากนั้นได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ ศพช.พิษณุโลก
เพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ
และแผนในดำเนินกิจกรรมที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พื้นที่ต้นแบบให้เป็นที่รับรู้และประจักษ์แก่สาธารณะชนต่อไป

ณ ห้องประชุมศรีชินราช ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)