กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เอามื้อสามัคคี)

(ข่าว)ศพช.พิษณุโลก
12 ก.ค.64
เวลา 09.00 -16.30 น.

นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์
ผอ.ศพช.พิษณุโลก
มอบหมายให้
นางสาวช่อเพชรรัดดา ปานโท้
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เอามื้อสามัคคี)

ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ครัวเรือนเป้าหมาย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และประชาชนในหมู่บ้าน รวม 32 คน ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)