วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ รุ่น1/2561

โครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2561
หลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ
รุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย.60
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)