ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายสุรินทร์ ศกุนตนาฎ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง